REGULAMIN KONKURSU FOTO-MIRA-ŻAK

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs FOTO-MIRA-ŻAK” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Foto-Mira-Żak Teresa Żak, z siedzibą w Rumii, 84-230, ul. Dąbrowskiego 6E, NIP 9580009139 reprezentowany przez Jacek Żak, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, oprócz wysłania danych osobowych i zdjęcia, o którym mowa w § 3 ust 1. Regulaminu, jest:
  • akceptacja niniejszego Regulaminu,
  • wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie ww. zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu w komunikacji Organizatora w przypadku, gdy uczestnik został Laureatem Konkursu.
 4. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody, o której mowa w niniejszym ustępie.
 • 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy podają swoje dane osobowe i wysyłają zdjęcie przy użyciu formularza rejestracyjnego na stronie www.fotomirazak.pl podczas trwania Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji wynikłe z przyczyn leżących po stronie urządzeń lub oprogramowania, z których korzysta Uczestnik.
 2. Uczestnik może zarejestrować się i wysłać zdjęcie więcej niż jeden raz.
 3. Zdjęcia mogą być wysyłane wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.fotomirazak.pl i w formacie pliku .jpg w rozdzielczości min 1000 x 1000 pikseli. Całkowity rozmiar pliku nie może przekroczyć 10 MB.
 4. Wysyłane przez Uczestników zdjęcia będą oceniane według poziomu ich kreatywności przez fotografów FOTO-MIRA-ŻAK . Nagrody otrzymają laureaci Konkursu – autorzy 3 najbardziej kreatywnych zdjęć.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu zdjęć, których treść jest sprzeczna z Regulaminem Konkursu, prawem lub zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami lub może naruszać prawa osób trzecich.
 6. Konkurs trwa od 1 listopada 2019 r. do odwołania do przez Organizatora.
 7. Nagrodą w Konkursie dla każdego z laureatów jest zdjęcie świąteczne w studiu lub kalendarz ze zdjęciem do wyboru przez Laureata.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.
 9. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator.
 11. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 12. Każdy laureat powinien potwierdzić otrzymanie informacji o wygranej odpowiadając na otrzymane pocztą elektroniczną powiadomienie w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora powiadomienia o wygranej. W potwierdzeniu otrzymania informacji o wygranej laureat powinien wyraźnie napisać, że chce skorzystać z nagrody. Następnie Organizator skontaktuje się z laureatem w celu ustalenia terminu i sposobu przekazania (odebrania) nagrody.
 13. W przypadku braku odpowiedzi laureata na powiadomienie o wygranej w ww. terminie, Organizator przyjmie, że laureat nie jest zainteresowany otrzymaniem nagrody i wówczas Organizator nie będzie zobowiązany do przekazana nagrody temu laureatowi (który w tym przypadku traci status laureata Konkursu).
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej.
 2. Podane dane będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród i przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego, a następnie zgodnie z Polityką Prywatności umieszczonej na stronie www.fotomirazak.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych działalności marketingowej i promocyjnej. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Foto-Mira-Żak Teresa Żak, z siedzibą w Rumii, 84-230, ul. Dąbrowskiego 6E, NIP 9580009139 reprezentowany przez Jacek Żak. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę nagrody w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie zgodnie z Polityką Prywatności umieszczonej na stronie www.fotomirazak.pl. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kontakt: kontakt@fotomirazak.pl.
 • 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora mailem na adres kontakt@fotomirazak.pl, w czasie trwania Konkursu i w ciągu 21 dni od dnia zakończenia Konkursu. W tytule maila należy wpisać: „Konkurs FOTO-MIRA-ŻAK – reklamacja”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia wiadomości obejmującej reklamację na adres poczty elektronicznej Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.fotomirazak.pl.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy wyznaczony według ogólnych zasad k.p.c.
 4. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.